Privacyverklaring eCurring

 1. Inleiding

eCurring neemt uw privacy zeer serieus en verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens op een veilige manier. In deze Privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast informeren wij u in deze Privacyverklaring over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kan u altijd contact opnemen met support@ecurring.com.

 1. Wie is eCurring?

eCurring is de besloten vennootschap eCurring B.V., kantoorhoudende te (1016 EE) Amsterdam aan Keizersgracht 313, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66137500.

eCurring is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens die u als klant aan eCurring verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke. eCurring bepaalt namelijk het doel en de middelen voor verwerking

 1. Overzicht

eCurring verkrijgt uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen teneinde onze diensten aan u te kunnen verlenen. eCurring verkrijgt persoonsgegevens omdat  die aan ons heeft verstrekt, bijvoorbeeld door het aanmaken van een account op onze website of het bezoeken van onze website. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Het gaat met name over de volgende categorieën persoonsgegevens :

 • account log-in gegevens;
 • Naam en voornaam;
 • adresgegevens;
 • contactgegevens : e-mailadres en telefoonnummer;
 • Bankgegevens en rekeningnummer;
 • KVK-nummer;
 • BTW-nummer;
 • IP-adres;
 • Inhoud van communicatie;

 1. Hoe gebruikt eCurring uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor eCurring persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens eCurring voor dat specifieke doel gebruikt en wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 1. Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Wij baseren ons op een aantal juridische grondslagen om ervoor te zorgen dat ons gebruik van uw persoonsgegevens in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving. Wij gebruiken Persoonsgegevens om onze zakelijke relaties met onze klanten te vergemakkelijken, om te voldoen aan onze financiële en andere wettelijke verplichtingen en om onze legitieme zakelijke belangen na te streven.

Doeleinde

Gegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Financiële administratie

Bedrijfsnaam, Openstaande saldo

Wettelijke verplichting

Wettelijke bewaartermijn

Verlenen van de dienst zelf

NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren,

Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als nodig voor de uitoefening van de overeenkomst

Afhandelen klachten

NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als nodig voor dit doeleinde

Facturatie

NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als nodig voor dit doeleinde

 1. Marketing & Event gerelateerde communicatie

Wij kunnen u marketing communicatie over eCurring- producten en diensten sturen per e-mail, u uitnodigen om deel te nemen aan onze evenementen of enquêtes, of anderszins met u communiceren voor marketingdoeleinden, op voorwaarde dat wij dit doen in overeenstemming met de toestemmingsvereisten die door de toepasselijke wetgeving worden opgelegd. Wanneer wij uw zakelijke contactgegevens verzamelen via onze deelname aan beurzen of andere evenementen, kunnen wij de informatie gebruiken om u op de hoogte te houden van een evenement, u informatie over onze producten en diensten toe te sturen die u hebt aangevraagd en, met uw toestemming, u te betrekken bij onze marketing- en informatiecampagnes.

Doeleinde

Gegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Nieuwsbrief

e-mailadres

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als nodig voor dit doeleinde

Retargeting

Surfgedrag

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als nodig voor dit doeleinde

Social media marketing

Surfgedrag

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als nodig voor dit doeleinde

 1. Website, Onderzoek & Ontwikkeling

Wanneer u onze website of online diensten bezoekt, verzamelen zowel wij als bepaalde derden informatie over uw online activiteiten in de loop van de tijd en over verschillende sites om u te voorzien van reclame over producten en diensten die zijn afgestemd op uw individuele interesses (dit type van reclame wordt "interest-based advertising" genoemd). Deze derden kunnen een unieke cookie of andere technologie op uw browser plaatsen of herkennen (inclusief het gebruik van pixeltags). Voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen wij uw toestemming vragen voor de verwerking van uw informatie ten behoeve van op interesses gebaseerde reclame.

Doeleinde

Gegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Website analytics

Surfgedrag

Gerechtvaardigd belang

Optimalisatie van de service

Zo lang als nodig voor dit doeleinde

Account aanbieden

E-mailadres, Wachtwoord,

User ID

Uitvoering van de overeenkomst

Zo lang als nodig voor dit doeleinde

Marktonderzoek

Surfgedrag

Gerechtvaardigd belang

Commercieel belang

Zo lang als nodig voor dit doeleinde

 1. Hoe lang bewaren wij uw gegevens ?

eCurring zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat eCurring zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 1. Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan eCurring persoonsgegevens uitwisselen. eCurring kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden uw persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. eCurring zal met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten afsluiten, om de veiligheid van uw gegevens te blijven waarborgen.

 

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer eCurring aan een wettelijke verplichting moet voldoen. eCurring zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Gelet op het feit dat het eCurring Platform gebouw is op het geavanceerde betalingsplatform van Mollie (zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mollie B.V., kantoorhoudende aan de Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam) werken wij nauw samen met deze laatste om alle transacties snel te verwerken. In het kader van die samenwerking worden er, voor zover als nodig voor de uitoefening van de Overeenkomst, bepaalde persoonsgegevens met Mollie gedeeld. Om van onze diensten gebruik te maken heeft u immers ook een Mollie account nodig en zal u dus eveneens een Gebruiksovereenkomst met Mollie moeten afsluiten. De Gebruiksovereenkomst en de Privacyverklaring van Mollie, zullen bijgevolg parallel aan huidige Privacyverklaring uitwerking krijgen.

 1. Wat zijn uw rechten?

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

 1. Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in uw account. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij eCurring over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

 1. Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kunt veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij eCurring. U kunt verzoeken dat eCurring uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 1. Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om eCurring te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens.

 1. Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van eCurring of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 1. Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van eCurring te verkrijgen. eCurring zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kan u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. U kan uw persoonsgegevens ook eenvoudig downloaden in de eCurring Backoffice.

 1. Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken naar de toekomst toe. Het kan zijn dat eCurring u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 1. Reactie door eCurring

Een verzoek kan verstuurd worden naar support@ecurring.com. eCurring zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat eCurring een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien eCurring uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 1. Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan eCurring gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal eCurring gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal eCurring aan uw toestemming vragen om uw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken.

 1. Wat zijn cookies en hoe gebruikt eCurring ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van eCurring worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van eCurring worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

 1. Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

 1. Waar kan u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacyverklaring en de wijze waarop eCurring uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar support@ecurring.com. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop eCurring uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar support@ecurring.com. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.